Artikel 1: Begrippen: Onder deze voorwaarden wordt verstaan onder “Hondenschool” en “Hondenuitlaatservice KwiSpel” eerder genoemde onderneming die, in uitoefening van haar bedrijf, op eigen naam aan het publiek of aan een groep personen cursussen en activiteiten aanbiedt. De cursist: de wederpartij van de hondenschool. De overeenkomst: de overeenkomst waarbij de hondenschool zich tegenover haar wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door haar aangeboden cursus of activiteit.

 

Artikel 2: Inschrijving cursus: De cursist meldt zich aan door te reageren op het aanbod van de hondenschool. Dit dient schriftelijk of via het aanmeldformulier op de website www.kwispelhondentrainingen.nl te geschieden. De aanmelding is bindend wanneer de cursist het inschrijfformulier volledig ingevuld verzonden heeft per internet, post of e-mail aan Hondenschool Kwispel . Indien de cursist minderjarig is, is de handtekening van een ouder of voogd verreist. De cursist ontvangt direct na de inschrijving via e-mail een bevestiging dat de reservering is geslaagd. Deze e-mail-inschrijving betekent dat jullie plek geserveerd is en verplicht tot het betalen van het cursusgeld. Ongeveer een week voor aanvang van de ingeschreven cursus zal alle benodigde informatie betreffende de cursus via e-mail worden toegezonden.

Betalingen: Een plaats in een cursus is gereserveerd na ontvangst van het inschrijfformulier via post of e-mail en de bevestiging daarvan vanuit de hondenschool. Het volledige cursusgeld dient uiterlijk bij aanvang van de eerste les te worden voldaan of voor aanvang van de cursus per bank te zijn overgemaakt. Bij ontbreken van een betaling kun je niet deel nemen aan de cursus. Er wordt geen lesgeld terugbetaald, jullie plek is namelijk gereserveerd.  In geval van niet tijdige betaling door de cursist kan de hondenschool de overeenkomst ontbinden. Alle kosten inclusief kosten die door de hondenschool moeten worden gemaakt om de door haar toekomende gelden te innen zullen worden verhaald op de cursist.

 

Artikel 3: In aanmerking komen voor een cursus: De hondenschool geeft aan wanneer en of een cursist in aanmerking komt voor deelname aan een cursus uit het aanbod van de hondenschool. Puppy training: De cursist komt in aanmerking voor de puppy-cursus wanneer de hond waarmee men wil deelnemen aan de cursus, de leeftijd van minimaal 8 weken Gehoorzaamheid: De cursist komt in aanmerking voor de cursus Basis 1 vervolgopleiding wanneer er een positief advies is van de hondenschool om deel te kunnen nemen aan deze cursus. Behendigheid: De cursist komt in aanmerking voor een cursus behendigheid wanneer de hond waarmee deel wil worden genomen aan de cursus ouder dan 10 maanden is. Voor honden die deze leeftijd nog niet hebben bereikt, maar waarmee een cursist toch deel wil nemen aan behendigheid is er een speciaal programma ontwikkeld. Indien de hondenschool op enig moment van mening is dat behendigheid egeen juiste keuze is, op grond van gedrag dan wel gezondheid van de hond, kan de hondenschool de hond uitsluiten van verdere deelname en het resterende cursusgeld retourneren. Inenting: De cursist komt in aanmerking voor een cursus gehoorzaamheid, behendigheid wanneer de hond is ingeënt volgens het gebruikelijke inentingsschema of de titer bloedwaardes kunnen worden overlegd. Bij aanvang van de cursus kan de hondenschool vragen naar inentingen of titer-waarden en naar de leeftijd van de hond. Indien deze niet kan of kunnen worden getoond, kan de hondenschool besluiten de cursist inclusief hond uit te sluiten van verdere deelname aan de cursus. Na het uitsluiten voor een cursus vindt geen teruggave van het cursusgeld plaats. Restitutie van gemiste lessen vindt ook niet plaats bij zieke of vakantie van cursist dan wel bij ziekte van de hond. Mocht Hondenschool Kwispel zelf voor een coulance regeling kiezen is dit nader te bepalen door Hondenschool Kwispel. Voor het achterwege blijven van betalingen voor facturen van Hondenschool Kwispel en Hondenuitlaatservice Kwispel zullen herinneringskosten en/of incassokosten in rekening worden gebracht.

 

Artikel 4: Annulering door de hondenschool: Elke cursus heeft een minimaal aantal deelnemers nodig voordat doorgang plaatsvindt. Indien de cursist twee weken voor de startdatum van de cursus geen tegenbericht ontvangt, kan deze er van uit gaan dat de cursus zal starten. Ongeveer een week voor aanvang van de ingeschreven cursus zal alle benodigde informatie betreffende de cursus via e-mail worden toegezonden.

 

Artikel 5: Aansprakelijkheid van de hondenschool: De hondenschool is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook, ten gevolge van niet direct met haar dienstverlening verband houdende oorzaken. Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod van de hondenschool op Internet of andere publicaties binden de hondenschool niet.

 

Artikel 6: Aansprakelijkheid van de cursist: De cursist is aansprakelijk voor alle schade die door de cursist, door de cursist meegebrachte bezoekers of door de cursist meegebrachte hond(en) aan personen of goederen van derden worden toegebracht. Dit geldt ook voor schade aan materialen van de hondenschool, haar vrijwilligers en de locatie waar de cursus dan wel activiteit plaatsvindt. De hondenschool adviseert haar cursisten een goede WA-verzekering af te sluiten. Vaak valt (slechts) 1 hond onder de standaard WA-verzekering. De cursist, inclusief hond(en) die hinder of last oplevert, zo dat een goede uitvoering van de cursus of activiteit daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt, of kan worden bemoeilijkt, kan door de directie van de hondenschool van (voortzetting) van de cursus of activiteit worden uitgesloten. Alle hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de cursist.

 

Artikel 7: Geschillen: Op de overeenkomst gesloten met de hondenschool is het Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter is de rechter die de wet daartoe aanwijst.

 

Artikel 8: Huishoudelijk reglement luidt als volgt: * Iedere cursist dient zich netjes te gedragen. * Het fysiek of psychisch geweld toebrengen aan honden wordt niet getolereerd. Dit kan tot royering leiden.* Door extreme weersomstandigheden kan de hondenschool besluiten de les te annuleren, deze les komt dan niet te vervallen, maar wordt op een later tijdstip in overleg worden ingehaald.* Honden dienen volledig geënt of getitreerd te zijn. De Kennelhoest enting wordt sterk aanbevolen – dit is dus geen verplichting. Het inentingsboekje dient u eerste les mee te nemen.* Loopse teven mogen komen trainen, tijdens het examen moet deze in de auto blijven wachten tot ze aan de beurt zijn, dit om de andere honden niet af te leiden. Het is wel wenselijk de teef tijdens de dekrijpe periode thuis te houden. * Honden dienen altijd aan de lijn te zijn, tenzij de instructeur anders aangeeft. * In geval van twijfel aangaande de gezondheid van de hond dient vooraf telefonisch overleg te zijn met de instructeur. * Mobiele telefoons liefst uitschakelen tijdens de les, of op trilfunctie indien nodig. * Ongelukjes op het veld dient men op te ruimen en in de daarvoor bestemde bakken te deponeren.* Auto’s moeten op het parkeerterrein vooraan de Reenweg geparkeerd worden en niet bij de ingang van het veld.